Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują sprzedaż produktów na odległość przez PORT EUROPE, uproszczoną spółkę akcyjną o kapitale 1 000 000 euro, której siedziba znajduje się przy 22 rue de la Fédération 75015 PARIS, zarejestrowaną w paryskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem B 444 908 677, nIP 29 444 908 677, której numer telefonu to 01 39 76 28 20, numer faksu 01 39 76 08 46, adres siedziby to 60 route de Sartrouville 78230 Le Pecq oraz adres e-mail [email protected] (dalej "PORT DESIGNS").

Warunki sprzedaży sklepu internetowego (www.portdesigns.com) dostępnego wyłącznie dla osób pełnoletnich i posiadających zdolność do czynności prawnych mają na celu określenie praw i obowiązków spółki PORT EUROPE i klienta. Warunki te obowiązują z wyłączeniem wszelkich innych warunków, w szczególności obowiązujących przy sprzedaży w sklepach lub przy sprzedaży przeznaczonej dla profesjonalistów.

Każde zamówienie na produkt znajdujący się w sklepie internetowym na stronie www.portdesigns.com (zwanej dalej "stroną") zakłada zapoznanie się i wstępną akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Kliknięcie akceptacji Ogólnych Warunków Sprzedaży na Stronie oznacza tym samym pełną akceptację niniejszych. To kliknięcie ma wartość "podpisu cyfrowego".

Warunki obowiązujące dla każdego zamówienia składają się z niniejszych ogólnych warunków, bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu konsumenckiego oraz ewentualnych warunków specjalnych obowiązujących dla danego zamówienia.

Umowa zawarta pomiędzy PORT DESIGNS a klientem jest sformalizowana przez e-mail potwierdzający zamówienie, zawierający Ogólne Warunki Sprzedaży.

Niniejsze ogólne warunki regulują zamówienia złożone od daty wskazanej powyżej. W przypadku wszystkich Zamówień złożonych przed tą datą, klient musi zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży dostępnymi na trwałym nośniku w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

Produkty

PORT DESIGNS prowadzi sprzedaż w szczególności bagażu do laptopów, tabletów, aparatów fotograficznych, narzędzi ochronnych do wszelkiego rodzaju sprzętu komputerowego, a także różnego rodzaju akcesoriów.

Dokładne cechy produktów są wskazane na stronach "Produkty" w serwisie. Produkty pozostają własnością PORT DESIGNS do momentu całkowitego opłacenia zamówienia. Wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na klienta od momentu, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik oferowany przez PORT DESIGNS, wejdzie w fizyczne posiadanie towaru.

Oferowane produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa francuskiego. PORT DESIGNS nie może ponosić odpowiedzialności za niezgodność z ustawodawstwem kraju, w którym produkt jest dostarczany.

Ceny

Ceny artykułów są podane w euro z uwzględnieniem podatku VAT. Wszystkie zamówienia, niezależnie od ich pochodzenia, są płatne w euro.

Obowiązującą stawką VAT jest francuski podatek VAT.

W przypadku dostaw poza Francję w Unii Europejskiej, PORT DESIGNS będzie zobowiązany do rewizji stawki VAT, gdy tylko zostanie osiągnięty próg określony przez przepisy obowiązujące w kraju, do którego dostarczane są produkty. Klient zostanie poinformowany o obowiązującej stawce VAT podczas składania zamówienia. W przypadku dostaw poza Francją kontynentalną i Unią Europejską stawka VAT może być różna.
W każdym przypadku PORT DESIGNS zastosuje stawkę VAT określoną przez obowiązujące przepisy, a także wszelkie dodatkowe podatki, które mogą być płatne.

Na Stronie mogą być oferowane promocje, a kody promocyjne mogą mieć zastosowanie do zamówienia klienta.

Kody promocyjne nie kumulują się i nie mają zastosowania w przypadku, gdy wyświetlana cena jest już przedmiotem promocji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, PORT DESIGNS zastrzega sobie prawo do anulowania każdego zamówienia w przypadku wyświetlenia lub błędu technicznego, który sprawia, że cena zamówienia jest ewidentnie niska lub śmieszna.

Zamówienie

Wszystkie zamówienia są uzależnione od uprzedniej akceptacji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Akceptacja tych ogólnych warunków, jak również wprowadzenie danych bankowych przez klienta stanowi nieodwołalną akceptację warunków sprzedaży i płatności oraz zatwierdza zamówienie klienta.

Przyjmuje się, że dane zapisane w systemie informatycznym PORT DESIGNS i/lub jego partnerów mają wartość dowodową i mogą być przedstawione jako dowód w odniesieniu do zamówień i wynikających z nich zobowiązań.

W celu złożenia zamówienia, klient musi wypełnić różne pola wskazane na Stronie. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. W przypadku braku odpowiedzi lub podania błędnych informacji, PORT DESIGNS nie będzie mógł zrealizować zamówienia klienta.

Dane zarejestrowane przez system płatności stanowią dowód dokonania transakcji finansowych. Niezwłocznie po zatwierdzeniu transakcji na adres e-mail klienta zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zamówienie, zawierająca Ogólne Warunki Sprzedaży oraz podsumowanie zamówienia.

Zebrane dane są przechowywane przez okres ściśle niezbędny do zarządzania kontem, zamówieniem oraz ewentualną gwarancją, która dotyczy zakupionego produktu. Dane zebrane w celach akwizycyjnych są przechowywane przez trzy (3) lata od zakończenia relacji handlowej (na przykład od zakupu, daty wygaśnięcia gwarancji lub ostatniego kontaktu ze strony klienta). W przypadku wszystkich zamówień o wartości 120 euro lub więcej złożonych na stronie, PORT DESIGNS zachowuje i gwarantuje klientowi dostęp do zawartej umowy przez okres 10 lat od dostarczenia towaru, zgodnie z artykułem L213-1 kodeksu konsumenckiego.

W przypadku błędnego oświadczenia, w szczególności gdy dane do faktury są nieprawidłowe lub niemożliwe do zweryfikowania, lub w przypadku podejrzenia o oszustwo przy użyciu środków płatniczych, zamówienie może zostać wstrzymane na okres trzech (3) dni od wysłania przez PORT DESIGNS do klienta wiadomości e-mail z prośbą o uregulowanie sprawy. Jeśli pod koniec tego okresu zamówienie nie zostanie uregulowane, PORT DESIGNS może anulować zamówienie.

PORT DESIGNS nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu sądów francuskich.

Płatność

Sposoby płatności akceptowane przez PORT DESIGNS są wskazane na początku procesu zamówienia i są wymienione na stronie płatności.

Klient zaświadcza, że jest w pełni uprawniony do korzystania ze środków płatniczych w celu zapłaty za zamówienie i że te środki płatnicze pozwalają mu zapłacić całkowitą cenę zamówienia.

Zgoda udzielona przez klienta na płatność, sformalizowana poprzez przekazanie elementów niezbędnych do użycia wybranego środka płatniczego, jest nieodwołalna i klient zobowiązuje się nie sprzeciwiać płatności, z wyjątkiem przypadków restrykcyjnie przewidzianych przez obowiązujące przepisy (w szczególności utrata, kradzież lub oszukańcze użycie środka płatniczego).

Dane bankowe są przekazywane na serwer PORT DESIGNS w formie zaszyfrowanej przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer) i przekazywane w całkowicie bezpiecznym środowisku do banku. W żadnym wypadku nie są one przechowywane przez PORT DESIGNS.

Uzgodnienie centralnej sieci kart kredytowych uruchamia wysyłkę towaru. W dniu dokonania płatności online, konto klienta zostaje obciążone kwotą faktury odpowiadającej wysłanemu produktowi (produktom) oraz kosztami transportu, jeśli jest to konieczne.

Koszty wysyłki

O ile nie podano inaczej na stronie, koszty wysyłki są bezpłatne dla wszystkich zamówień powyżej 60 euro (z VAT), które mają być dostarczone w krajach strefy euro. PORT DESIGNS zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości tej korzyści handlowej, o czym klient w każdym przypadku będzie wiedział przed potwierdzeniem zamówienia. Poniżej tej kwoty, oprócz ceny produktów, fakturowany jest udział w kosztach wysyłki. O ile na stronie nie podano inaczej lub klient nie wybrał innej opcji, dostawa odbywa się za pośrednictwem Colissimo z możliwością śledzenia przesyłki przez 48/72 godziny.

Dostawa

Produkty są dostarczane przez Colissimo od poniedziałku do soboty w sztafecie lub szafce Pickup, na poczcie lub pod adres, który klient podał przy składaniu zamówienia. W przypadku nieobecności klienta, w skrzynce pocztowej zostanie pozostawione zawiadomienie o dostawie. Paczka zostanie wówczas udostępniona w placówce pocztowej dołączonej do domu klienta.

Do klienta, po otrzymaniu paczki, należy jej natychmiastowe sprawdzenie i wskazane jest sformułowanie rezerw u przewoźnika "La Poste" listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 3 dni od otrzymania paczki.

Dostawa nastąpi w terminie określonym na Stronie przed zatwierdzeniem zamówienia, a w przypadku jego braku, najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od zatwierdzenia zamówienia.

W przypadku braku dostawy w określonym terminie, klient może odstąpić od umowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pomocą dokumentu pisemnego na innym trwałym nośniku, jeżeli po wezwaniu PORT DESIGNS do dokonania dostawy lub wykonania usługi w rozsądnym dodatkowym terminie, PORT DESIGNS nie uczynił tego w tym terminie.

Postępowanie z przesyłkami niedoręczonymi

Są to paczki niedostarczone do odbiorcy końcowego z następujących powodów: NPAI, nieodebrane, odmówione, uszkodzenie w transporcie, spolszczenie...


- Zwroty za paczkę NPAI (nie mieszka pod wskazanym adresem) lub "nieodebraną":


Po otrzymaniu Twojej paczki przez nasze służby, skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną, aby zaproponować Ci ponowną wysyłkę paczki odpowiadającej Twojemu zamówieniu, poprzez poprawienie ewentualnych błędów pojawiających się na adresie lub w nazwie odbiorców, przy czym koszty ponownej dostawy pozostają w Twoim obciążeniu. Jeśli odmówisz ponownego opłacenia kosztów dostawy, Twoje zamówienie zostanie anulowane, a my zwrócimy Ci pieniądze (bez kosztów dostawy) przelewem bankowym, czekiem lub kredytem na Twoją kartę kredytową w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki.


-Zwroty w przypadku "odrzuconych" paczek:


Jeśli paczka jest uszkodzona, rozdarta, otwarta... należy odmówić przyjęcia paczki i poprosić o oświadczenie o spolszczeniu z poczty lub przewoźnika w momencie odmowy, a następnie skontaktować się z naszymi usługami w celu poinformowania nas, przesyłając nam dowód spolszczenia. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej przez nasze służby, w zależności od rodzaju produktu, dostępnych zapasów i zgodnie z Twoim życzeniem, zaproponujemy Ci ponowną wysyłkę pierwotnie zamówionych produktów lub wymianę produktów o równoważnych cechach w przypadku braku zapasów. W przypadku odmowy, zwrot kosztów zamówienia nastąpi przelewem bankowym, czekiem lub kartą kredytową w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki.

Prawo do odstąpienia od umowy

Każda osoba fizyczna, która działa w celach, które nie mieszczą się w zakresie jej działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej, liberalnej lub rolniczej, ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. L221-18 Kodeksu konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w fizyczne posiadanie towaru; a w przypadku zamówienia na kilka towarów dostarczanych osobno, których dostawa jest rozłożona w określonym czasie, od dnia, w którym klient wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego sprzedanego i wysłanego przez PORT DESIGNS towaru.

Po upływie tego terminu klient nie ma już prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli termin ten upływa w weekend, święto lub dzień wolny od pracy, zostaje on przedłużony do następnego dnia roboczego.

Klient korzysta z prawa odstąpienia od umowy bez konieczności podawania przyczyn swojej decyzji ani ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu towaru oraz koszty obniżenia wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania tego towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy wykonywane jest bez kar, w tym również w zakresie standardowych kosztów dostawy (tj. odpowiadających najtańszej dostawie oferowanej przez PORT DESIGNS). Dodatkowe koszty dostawy powstałe w wyniku wyboru droższego sposobu dostawy niż standardowy sposób dostawy oferowany przez PORT DESIGNS pozostają na koszt klienta.

Koszt zwrotu produktu/produktów leży wyłącznie po stronie klienta.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować PORT DESIGNS o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, przesyłając przed upływem wyżej wymienionego terminu formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik do niniejszych ogólnych warunków handlowych lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie wyrażające wolę odstąpienia od umowy na adres [email protected] lub na adres


PORT EUROPE
3A rue de Cherbourg
67100 STRASBOURG FRANCE

Ciężar dowodu wykonania prawa odstąpienia od umowy spoczywa na kliencie, dlatego zaleca się, w przypadku wysyłki pocztą, wysłanie jej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Po otrzymaniu od klienta żądania zwrotu PORT DESIGNS wyśle e-mail potwierdzający wraz z umową/numerem śledzenia.

Produkt musi zostać zwrócony wraz z umową/numerem śledzenia w ciągu 15 dni od daty otrzymania e-maila potwierdzającego od PORT DESIGNS, na adres


PORT EUROPE
3A rue de Cherbourg
67100 STRASBOURG FRANCE

Produkty muszą być zwrócone w całości, w oryginalnym opakowaniu, umożliwiającym ponowne wprowadzenie ich do obrotu w nowym stanie. W przypadku pogorszenia stanu produktu, wynikającego z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania produktów, kosztami amortyzacji zostanie obciążony klient. Kwota tej amortyzacji zostanie odliczona od kwoty zwrotu wysłanego do klienta.

ZWROT PIENIĘDZY W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeżeli klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, PORT DESIGNS zwróci wszystkie otrzymane od klienta płatności za zakup zwracanych produktów, w tym koszty standardowej dostawy (tj. najtańszej dostawy, jaką PORT DESIGNS może zaoferować), najpóźniej w terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku klienta o odstąpienie od umowy. PORT DESIGNS może odroczyć zwrot kosztów do czasu otrzymania produktu (produktów) lub do czasu dostarczenia przez klienta dowodu wysyłki produktu (produktów), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
PORT DESIGNS użyje tego samego sposobu płatności, którego klient użył przy pierwotnym zamówieniu, chyba że klient wyraźnie zgodzi się, aby PORT DESIGNS użył innego sposobu płatności. W każdym przypadku zwrot ten nie będzie wiązał się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla klienta.

Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, klient może również zażądać wymiany produktu.

WYMIANA W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku prośby o wymianę, która nie jest związana z błędem PORT DESIGNS w stosunku do złożonego zamówienia, zwrot nastąpi na koszt klienta. W tym przypadku przedmiot (przedmioty) musi zostać zwrócony w ciągu maksymalnie 15 dni od potwierdzenia wymiany przez PORT DESIGNS.

Produkty zwrócone uszkodzone, zabrudzone lub niekompletne nie będą podlegały wymianie.

Wymieniony produkt zostanie dostarczony na pierwotny adres dostawy w ciągu maksymalnie 30 dni. Jeśli klient tego nie uczyni, może wypowiedzieć umowę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pisemnie na innym trwałym nośniku, jeśli po wezwaniu PORT DESIGNS do dostarczenia towaru w rozsądnym dodatkowym terminie, ten ostatni nie uczynił tego w tym terminie.

WYJĄTKI OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do
- dostarczenia nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego niezamkniętego po dostarczeniu;
- dostarczenia produktów, które zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją klienta lub które zostały wyraźnie spersonalizowane;
- dostarczenia produktów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu;
- dostarczenie usług w całości wykonanych przez PORT DESIGNS, dla których klient zaakceptował w momencie składania zamówienia rozpoczęcie realizacji przez PORT DESIGNS i zrzekł się prawa do odstąpienia od umowy;
- dostarczenie treści cyfrowych (w tym aplikacji, programów komputerowych, książek cyfrowych, plików MP3 itp.) niedostarczonych na nośniku fizycznym (np.) niedostarczanych na nośniku fizycznym (np. na płycie CD lub DVD), jeżeli w chwili składania zamówienia wyrazili Państwo zgodę na rozpoczęcie ich dostarczania i zrezygnowali z prawa do odstąpienia od umowy.

PROJEKT WYSYŁKI I GWARANCJE PRAWNE


Futerały na komputery i tablety, torby na aparaty fotograficzne, GPS i dyski twarde, a także inne produkty określone jako takie na Stronie kwalifikują się do gwarancji handlowej PORT DESIGNS.

Gwarancja PORT DESIGNS jest oferowana bezpłatnie na wszelkie wady lub usterki w określonym czasie od daty sprzedaży, której czas trwania jest różny w zależności od produktu. Czas trwania gwarancji jest określony na stronie internetowej w momencie składania zamówienia przez klienta. Handlowa umowa gwarancyjna stanowi załącznik (załącznik nr 2) do niniejszych ogólnych warunków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, klient będący konsumentem korzysta również z gwarancji prawnej zgodności i gwarancji wad ukrytych dołączonych do artykułów sprzedawanych na stronie internetowej, które występują w artykułach od L.217-4 do L.217-13 kodeksu konsumenckiego oraz w artykułach od 1641 do 1648 i 2232 kodeksu cywilnego.

Uściśla się, że gwarancje te nie mają zastosowania w przypadku normalnego zużycia określonych części lub artykułów, ani w przypadku użytku profesjonalnego lub zbiorowego, ani w przypadku uszkodzeń spowodowanych przyczynami zewnętrznymi w stosunku do artykułów.
W przypadku niezgodności artykułu (artykułów) z umową, koszty przesyłki zwrotnej przez klienta do PORT DESIGNS są wówczas bezpłatne lub zwracane.

W przypadku działania w ramach prawnej gwarancji zgodności, konsument :

- ma okres dwóch lat od daty dostarczenia towaru na podjęcie działań;

- może wybrać między naprawą a wymianą towaru, z zastrzeżeniem warunków kosztowych określonych w artykule L. 211-9 kodeksu konsumenckiego;

- jest zwolniony z udowodnienia istnienia braku zgodności towaru w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dostawy nowego towaru i w ciągu sześciu miesięcy od dostawy towaru używanego.


Prawna gwarancja zgodności obowiązuje niezależnie od udzielonej gwarancji handlowej.

Konsument może zdecydować się na realizację rękojmi za wady ukryte rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 1641 Kodeksu cywilnego i w tym przypadku ma do wyboru rozwiązanie sprzedaży lub obniżenie ceny sprzedaży zgodnie z art. 1644 Kodeksu cywilnego.

OBSŁUGA KLIENTA

Klient może skontaktować się z działem obsługi klienta PORT DESIGNS listownie na adres PORT EUROPE 3 A rue de Cherbourg 67100 -Strasbourg Francja lub drogą elektroniczną na adres [email protected].

W przypadku trudności, po skontaktowaniu się z działem obsługi klienta PORT DESIGNS i w przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi, klient może skierować sprawę do rzecznika praw konsumenta zgodnie z artykułem 15 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazane przez klienta są przetwarzane zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności, dyrektywą 95/46/WE w sprawie ochrony danych i wszelkimi związanymi z nią rozporządzeniami lub instrumentami, a także wszelkimi innymi przepisami prawa lub regulacjami, wymogi regulacyjne i kodeksy postępowania dotyczące ochrony danych osobowych lub wszelkie inne przepisy, regulacje, zasady i kodeksy postępowania, które transponują lub zastępują powyższe (w tym Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych ("RGPD") obowiązujące od 25 maja 2018 r.).

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą "Informatique et Libertés" z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz RGPD, pod warunkiem udowodnienia tożsamości, klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz określenia swoich dyrektyw dotyczących zarządzania jego danymi po śmierci.

Prawa te można realizować listownie na adres PORT EUROPE 3 A rue de Cherbourg 67100 -Strasbourg Francja lub drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected].

PORT DESIGNS informuje również o istnieniu listy "Bloctel" dotyczącej sprzeciwu wobec telefonicznej akwizycji, na której można się zarejestrować tutaj: https://conso.bloctel.fr/

Wszystkie obowiązki i prawa związane z danymi osobowymi klienta są określone w Polityce Poufności dołączonej do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i zaakceptowane przez klienta podczas przekazywania jego danych lub zatwierdzania jego zamówienia.

Wszystkie te informacje są również stale dostępne na stronie internetowej http://www.portdesigns.com/fr/c/2-mentions-legales

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie projekty, zdjęcia i grafiki na stronie są chronione prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej na całym świecie i należą do firmy PORT DESIGNS lub zostały jej przekazane, która ma wyłączne prawo do korzystania z nich. W związku z tym, zgodnie z postanowieniami kodeksu własności intelektualnej, wszelkie powielanie lub wykorzystywanie, w jakiejkolwiek formie, tych praw własności intelektualnej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PORT DESIGNS, spowoduje wszczęcie postępowania prawnego.

Żadne postanowienie niniejszych OWU nie może być interpretowane jako operowanie jakimkolwiek przeniesieniem praw własności intelektualnej do tych znaków na klienta.

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA

Zgodnie z artykułem L612-1 Kodeksu Konsumenckiego, PORT DESIGNS gwarantuje konsumentowi skuteczne odwołanie się do systemu mediacji konsumenckiej.

Zadaniem mediatora jest próba, przy zachowaniu pełnej niezależności i bezstronności, zbliżenia stron w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania.

Po skontaktowaniu się z działem obsługi klienta PORT DESIGNS i w przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi w okresie 60 dni, klient może skierować sprawę do :

Rzecznika Konsumentów FEVAD
BP 20015 - 75362 PARIS CEDEX 8 -
https://www.mediateurfevad.fr

Aby dowiedzieć się jak skontaktować się z Mediatorem, kliknij
tutaj.

Klient zachowuje jednak prawo do przyjęcia lub odmowy skorzystania z mediacji i może skierować sprawę do właściwych sądów.

Klient jest również informowany, że ma możliwość skorzystania z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) w celu rozstrzygnięcia swojego sporu: www.ec.europa.eu/consumers/odr/

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO


Niniejsza umowa podlega prawu francuskiemu. Językiem umowy jest język francuski. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem lub interpretacją niniejszej umowy będą poddane właściwym sądom francuskim.

Zgodnie z art. 6.2 Rozporządzenia (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, niniejszy wybór nie pozbawia konsumenta zamieszkałego w Unii Europejskiej ochrony przyznanej przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, zgodnie z prawem jego kraju zamieszkania.

ZAŁĄCZNIK 1: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Je/NiniejszyminformujemyPaństwaomoim/naszym* odstąpieniuodumowysprzedażyponiższychtowarów.

Nr klienta :

Nr zamówienia:

Otrzymanow dniu*:

Nazwisko/ Imię :

Adres:

Spodpis

Data

*Niepotrzebneskreślić

ZAŁĄCZNIK 2: PORTY GWARANCJI HANDLOWEJ

Niektóre produkty posiadają gwarancję handlową, która jest korzystniejsza niż gwarancje prawne i której czas trwania jest określony na Stronie i w kartach produktów.

W przypadku tych produktów korzystających z GWARANCJI PORTOWEJ, jeżeli po kontroli zostanie stwierdzone, że produkt ma ukrytą wadę lub usterkę, naprawimy lub wymienimy produkt na nasz koszt. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, przypadkowego uszkodzenia, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej pielęgnacji oraz wyklucza wszelkie roszczenia o odszkodowanie z tytułu pęknięcia elementów, które klient włożył do produktów PORT DESIGNS.

CEL I WARUNKI GWARANCJI PORT DESIGNS :

Celem gwarancji PORT DESIGNS jest zapewnienie, że produkty są wolne od wad ukrytych i wadliwego wykonania. Pokrywa ona koszty naprawy towaru lub jego wymiany zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującej dla Państwa produktu.

Gwarancja PORT DESIGNS przysługuje bezpłatnie w przypadku wystąpienia wady lub wadliwego wykonania w określonym czasie od daty sprzedaży. W przypadku unieruchomienia towaru w związku z realizacją gwarancji i przekraczającego 7 dni, czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o okres równy unieruchomieniu.

Gwarancja PORT DESIGNS obejmuje wszystkie wady produkcyjne lub materiałowe. Daje ona podstawę jedynie do naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu i nie daje prawa do jakiegokolwiek odszkodowania w naturze lub w gotówce.

Normalne użytkowanie, przypadkowe uszkodzenia, niewłaściwe użytkowanie lub niewłaściwa pielęgnacja nie są objęte gwarancją.

Niniejsza gwarancja jest oferowana przez firmę PORT EUROPE, której siedziba znajduje się przy 22 rue de la Fédération 75015 PARIS, wpisaną do paryskiego rejestru handlu i firm pod numerem B 444 908 677.

Niezależnie od gwarancji PORT DESIGNS, korzystają Państwo z prawnej gwarancji zgodności wymienionej w artykułach L. 217-4 do L. 217-12 kodeksu konsumenckiego oraz tej dotyczącej wad rzeczy sprzedanej, na warunkach przewidzianych w artykułach 1641 do 1648 i 2232 kodeksu cywilnego.

Artykuł L. 217-4 kodeksu konsumenckiego

Sprzedawca dostarcza towar zgodny z umową i odpowiada za każdy brak zgodności istniejący w chwili dostawy.

Odpowiada on również za niezgodność wynikającą z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeżeli umowa nakłada na niego obowiązek lub został on wykonany na jego odpowiedzialność.

Artykuł L. 217-5 kodeksu konsumenckiego

Towar jest zgodny z umową:

1° Jeśli nadaje się do celu, jakiego zwykle oczekuje się od podobnych towarów i, w stosownych przypadkach :

- jeśli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę i posiada cechy, które sprzedawca przedstawił kupującemu w formie próbki lub modelu;

- jeżeli posiada cechy, których kupujący może zasadnie oczekiwać w świetle publicznych oświadczeń sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;

2° Lub jeśli posiada cechy określone za obopólną zgodą stron lub nadaje się do jakiegokolwiek specjalnego użytku, o który zabiega kupujący, na który zwrócił uwagę sprzedawcy i który został przez niego zaakceptowany.

Artykuł L217-12 kodeksu konsumenckiego

Działanie wynikające z niezgodności z umową jest przedawnione przez dwa lata od wydania towaru.

Artykuł L217-16 kodeksu konsumenckiego

Jeżeli w trakcie trwania gwarancji handlowej udzielonej mu przy nabyciu lub naprawie rzeczy ruchomej kupujący zwróci się do sprzedawcy o dokonanie naprawy objętej gwarancją, do czasu trwania gwarancji, który pozostał do końca, dodaje się okres unieruchomienia trwający co najmniej siedem dni.

Termin ten biegnie od dnia wezwania kupującego do interwencji lub od momentu udostępnienia danej rzeczy do naprawy, jeżeli nastąpiło to po wezwaniu do interwencji.

Art. 1641 k.c

Sprzedawca jest związany rękojmią za wady ukryte rzeczy sprzedanej, które czynią ją niezdatną do celu, do którego była przeznaczona, albo które tak zmniejszają to przeznaczenie, że kupujący, gdyby o nich wiedział, nie nabyłby jej lub dałby za nią tylko niższą cenę.

Art. 1648 k.c

Powództwo wynikające z wad czerwonych musi być wytoczone przez kupującego w ciągu dwóch lat od wykrycia wady.

Zasługujesz na coś wyjątkowego!

Zapisz się do naszego biuletynu i skorzystaj z ekskluzywnego rabatu w wysokości 10% na Twoje kolejne zakupy.

Zamknij okno